Adatkezelési tájékoztató


Preambulum

A Monte Bosco KFT. (Székhely: 1107 Budapest, Szállás u. 44-46., adószám: 23380932-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-962937), (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: https://gyogypapucsok.hu/ és https://drmontebosco.hu/

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://gyogypapucsok.hu/content/2-adatkezelesi-tajekoztato
Adatkezelési tájékoztató letöltése, nyomtatása (pdf)
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.


Az adatvédelemről tömören, érthetően

A Monte Bosco Kft.
a megrendeléskor megadott adatokat kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az adatokat ne gyűjti, nem adja tovább, reklám és hirdetés céljára nem használja fel. Valamennyi adatvédelemre vonatkozó rendeletet betart. A regisztrált megrendelőik adatait kérésre bármikor törli.
Hírlevelet kizárólag önkéntes feliratkozóknak küld, az egyéb híreket Facebook, Twitter, Pinterest, Google+ oldalain, továbbá saját weboldalán teszi közzé. Remarketing tevékenységet nem végez és semmilyen tisztességtelen, adatvédelmet sértő tevékenységgel nem él.
Telefon beszélgetéseket nem vesz fel.
Bankkártyás fizetés a webáruházban nem lehetséges, kártya adatokat semmilyen formában nem kér, így ezekkel kapcsolatos adatvédelmi veszély a MonteBosco webáruházban kizárva.
Az elküldött személyes adatok közül a nevet, pontos címet, telefonszámot, e-mail címet az Express One futárszolgálat kapja meg, mivel ezek az adatok szükségesek a megrendelt árucikkek kiszállításához. Az Express One az adatvédelmi rendelkezéseket a saját szigorú szabályai szerint betartja.
A megrendelésekhez kapcsolódó számlákat a Well-Taxed Kft. könyvelő irodához továbbítjuk, mely cég az adatvédelmi rendelkezéseket a saját szigorú szabályai szerint betartja.

Tömören összefoglalva a MonteBosco webáruház adatkezelési politikája ennyi. A bővebb tájékoztató itt olvasható:

Az adatkezelő elérhetőségei

Név: Monte Bosco Kft.
Székhely: 1107 Budapest, Szállás u. 44-46.
E-mail: info @ gyogypapucsok.hu (szóköz nélkül egybeírva)

Telefon: +36/70 3309934

Fogalom meghatározások

"SZEMÉLYES ADAT" : azonosított vagy azonosítható természetes személyre (továbbiakban: érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
"ÉRINTETT" : azonosított vagy azonosítható természetes személy, aki a weboldalt látogatja vagy a webáruházban megrendelést ad le
"ADATKEZELÉS" : a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés
"ADATKEZELŐ" : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja
"ADATFELDOLGOZÓ" : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
"CÍMZETT" : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak
"AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSA" : az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez 
"ADATVÉDELMI INCIDENS" : a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A Monte Bosco Kft. a személyes adatok
 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon
 • a webáruházban leadott megrendelések teljesíthetősége céljából, valamint a vonatkozó információk -a feliratkozottak részére- hírlevélben történő eljuttatása céljából
 • kizárólag a rendelések teljesíthetőségéhez elengedhetetlenül szükségek adatok gyűjtését
 • a pontos és naprakésznek adatokat
 • esetenként meghatározott korlátozott ideig tárolva
 • az integritást és bizalmas jelleget biztosítva és védve
 • fentieket igazolva

végzi.

Adatkezelések

Webáruház működtetéséhez kapcsolódó adatkezelés
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-71235/2013

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

SZEMÉLYES ADAT

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Felhasználó vezeték-és keresztneve

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja. Csak fiók létrehozásánál használatos.*

Felhasználó e-mail címe

Kapcsolattartás.

Felhasználó telefonszáma

Kapcsolattartás, a megrendelés tartalmával, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos esetleges kérdések egyeztetése.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

Cipőméret

A megrendelés teljesíthetőségének feltétele.

A vásárlás/regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása

A vásárlás/regisztráció kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása

*A megrendelés teljesítéséhez nem szükségszerű jelszóval védett vásárlói fiók létrehozása, ún. „Vendégvásárlás” is megvalósítható.

2. Az érintettek köre: A weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az Adatkezelő a regisztrált vásárlók adatait a regisztráció végéig tárolja. A regisztrált felhasználó bármikor kérheti adatai törlését. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. 

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő webáruházas és marketing munkatársai kezelhetik, a célhoz kötöttség elvének betartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
- Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
- az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
A webáruházban regisztrált érintettek fiókjukban a „Személyes adatok” részben bármikor áttekinthetik, vagy módosíthatják adataikat, továbbá a „GDPR - Személyes adataim” részhez lépve bármikor letölthetik azokat PDF vagy CSV fájl formátumban.

Az adatok kezelésével kapcsolatos egyéb kérelmet, valamint a nem regisztrált vendégvásárlók kérelmüket elküldhetik vagy jelezhetik:
- postai úton: 1102 Budapest. Kőrösi Csoma Sándor út 6/C.
- e-mailben: info @ gyogypapucsok.hu (szóköz nélkül egybeírva)
- telefonon: +36/70 3309934 vagy +36/70 6227373

7. Az adatkezelés jogalapja:
7.1 Az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,
7.2 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
7.3 A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

8. Tájékoztatás, miszerint:
- az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
- köteles a személyes adatokat megadni, hogy megrendelését teljesíteni tudjuk.
- az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk feldolgozni és teljesíteni rendelését.

Az igénybe vett adatfeldolgozók

1. Szállítás

Adatfeldolgozói tevékenység: a rendelt termékek kiszállítása, kézbesítése

- Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Név: Express One Hungary Kft. futárszolgálat
Székhely: 1239 Budapest, Európa u. 12.
Telefon: 06-1-877-7400
E-mail: ugyfelszolgalat@expressone.hu
- Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.
- Az érintettek köre: A csomag szállítást kérő valamennyi érintett.
- Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz/postára szállítása.
- Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhoz szállítás lebonyolításáig tart.
- Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.
Adatvédelmi tájékoztató: https://expressone.hu/public/Express_One_Hungary_Kft_Adatkezelesi_tajekoztato.pdf

2. Könyvelés

Adatkezelő a megrendelésekhez kapcsolódó számlákat a könyvelési kötelezettségeknek eleget téve könyvelő irodához továbbítja.

- Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Név: Well-Taxed Kft.
Székhely: 1102 Budapest. Kőrösi Csoma Sándor út 6/C.
Központi telefonszám: +36 1 265 2639 
E-mail cím: info@well-taxed.hu
- Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási- és szállítási név, cím, telefonszám, e-mail cím.
- Az érintettek köre: A webáruházban teljesült megrendelést leadó valamennyi érintett.
- Az adatkezelés célja: A NAV által előírt törvényi kötelezettség teljesítése.
- Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatfeldolgozó a vonatkozó előírásoknak megfelelően 5 + 3 évig tárolja az adatokat az adatkezelési alapelvek tiszteletben tartásával.
- Az adatfeldolgozás jogalapja: Az adózás és kapcsolódó a törvényi előírásoknak történő megfelelés.
Adatvédelmi tájékoztató ide kattintva érhető el: Well-Taxed Személyes adatkezelési szabályzat

3. Tárhely-szolgáltató

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

- Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Szolgáltató neve: Sybell Informatika Kft.
Szolgáltató címe: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B 2. em. 206.
Telefon: +36 1 707 67 27
E-mail: info@sybell.hu
Web:
www.sybell.hu
Adatvédelmi tájékoztató: Sybell adatvédelmi tájékoztató

- Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
- Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
- Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
- Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
- Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Cookie-k (sütik) kezelése

Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett "jelszóval védett munkamenethez használt cookie", "bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k", és "biztonsági cookie-k", melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

- Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
- Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
- Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a "bevásárlókosár" nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.
- Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Kezelt adatkör

Munkamenet sütik

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés

A honlap megfelelő működésének biztosítása

A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

munkamenet azonosító

Használatot elősegítő sütik

A látogató hozzájárulása

A felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele

1 év

 sütikre vonatkozó tájékoztatás elfogadása

Marketing süti

A látogató hozzájárulása

Lehetővé teszi a látogatók számára a tartalom megosztását

2 év

_atuvc, _atuvs

Statisztikai információkat biztosítanak a tartalom megosztásról.

Google Analytics

A látogató hozzájárulása

Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat.

2 év
1 nap
Session
6 hónap

__utma
__utmb
__utmc
__utmz
Az egyes sütik leírásáról 
ide kattintva tájékozódhat

 

- Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
- Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
- Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

A Google Analytics alkalmazása

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett "cookie-kat", szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu


Hírlevél, DM tevékenység

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva vagy a shop @ drmontebosco.hu ( szóköz nélkül egybeírva) címre küldött levéllel.

- Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 • Név, e-mail cím – cél az azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.
 • A feliratkozás időpontja – cél a technikai művelet végrehajtása.
 • A feliratkozás kori IP cím – cél a technikai művelet végrehajtása.

Az adatok rögzítése a MailChimp levelező rendszerben történik (technikai eszköz).
Cég: The Rocket Science Group, LLC
Cím: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
Weboldal: https://mailchimp.com
Kapcsolat: https://mailchimp.com/contact/ (jobb egér gombbal magyarra fordítható)
Adatkezelési tájékoztató: https://mailchimp.com/legal/privacy/ (jobb egér gombbal magyarra fordítható)

- Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
- Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
- Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
- Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
- Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
     - Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
     - tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
     - az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

- A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
- postai úton: 1102 Budapest. Kőrösi Csoma Sándor út 6/C.
- e-mailben: shop @ drmontebosco.hu (szóköz nélkül egybeírva)
- telefonon: +36/70 3309934 vagy +36/70 6227373
Az érintett bármikor, feltétel nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

- Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-71236/2013

Tájékoztatjuk, hogy
- az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
- köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
- az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.


Közösségi oldalak

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

- Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
- Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a webáruház termékeinek, akcióinak közzététele, népszerűsítése.
- Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Ez egyes közösségi oldlak adatkezelési tájékoztatóinak elérhetőségei:
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Google+ : https://policies.google.com/privacy?hl=hu
Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/update-privacy-policy
Pinterest: https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

- Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató kötelességét teljesítve adatokat bocsát a megkereső rendelkezésére, a cél megvalósításához szükséges legkisebb mértékben.

Az érintettek jogai

1. A hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
2. A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
3. A törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
4. Az elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
7. A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az adatai e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy Önre ne terjedjen ki az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

- Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
- meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
- az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

- a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
- a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
- fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
- az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
- az adatkezelő megfelelő védelmi intézkedéseket hajtott végre,
- az adatkezelő további incidenst elhárító intézkedéseket tett,
- a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Panasztételi lehetőség

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő sérelmüket elsősorban adatkezelő felé jelezzék. Ezt megtehetik:
- postai úton: 1107 Budapest. Szállás u. 44-46.
- e-mailben: 
info @ gyogypapucsok.hu (szóköz nélkül egybeírva)

- telefonon: +36/70 3309934 vagy +36/70 6227373

Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai sérültek, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Érintett panaszával közvetlenül Bírósághoz is fordulhat.

 

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

 

Utoljára frissítve: 2024. 02.. 06. 

 

Új fiók létrehozása

Már van fiókod?
Jelentkezz be inkább Vagy Reset password